Go to Vanipedia | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vaniquotes - the compiled essence of Vedic knowledge


List of cited verses from Srimad-Bhagavatam canto 01

From Vaniquotes


Introduction

There are a total of 808 verses in the 19 chapters of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam. 285 of them are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following lists show how many times each verse is cited. By clicking on the "cited" links you can go to the specific quotes in which a verse is cited. By studying where and how Śrīla Prabhupāda applies these verses in his preaching, greater insight into these truths given by the various incarnations of Lord Śrī Kṛṣṇa and Their pure devotees become revealed to the serious student of Srimad-Bhagavatam.

Top 20 - Cited Verses from SB Canto 1

Canto 1, Chapter 1 = 23 verses

From a total of 23 verses in the 1st chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 15 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.

 • SB 01.01.01 janmady asya yatah... cited = 731
 • SB 01.01.02 dharmah projjhita-kaitavo... cited = 236
 • SB 01.01.03 nigama-kalpa-taror galitam phalam... cited = 47
 • SB 01.01.04 naimise 'nimisa-ksetre... cited = 2
 • SB 01.01.05 ta ekada tu munayah... cited = 1
 • SB 01.01.06 tvaya khalu puranani... cited = 1
 • SB 01.01.08 vettha tvam saumya tat sarvam... cited = 1
 • SB 01.01.09 tatra tatranjasayusman... cited = 3
 • SB 01.01.10 prayenalpayusah sabhya... cited = 183
 • SB 01.01.15 yat-pada-samsrayah suta... cited = 3
 • SB 01.01.19 vayam tu na vitrpyama... cited = 4
 • SB 01.01.20 krtavan kila karmani... cited = 1
 • SB 01.01.22 tvam nah sandarsito dhatra... cited = 1
 • SB 01.01.23 bruhi yogesvare krsne... cited = 12

Canto 1, Chapter 2 = 34 verses

 • From a total of 34 verses in the 2nd chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 34 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.
 • SB 01.02.01 iti samprasna-samhrsto... cited = 4
 • SB 01.02.02 yam pravrajantam anupetam apeta-krtyam... cited = 5
 • SB 01.02.03 yah svanubhavam akhila-sruti-saram ekam... cited = 7
 • SB 01.02.04 narayanam namaskrtya... cited = 4
 • SB 01.02.05 munayah sadhu prsto 'ham... cited = 24
 • SB 01.02.06 sa vai pumsam paro dharmo... cited = 436
 • SB 01.02.08 dharmah svanusthitah pumsam... cited = 192
 • SB 01.02.09 dharmasya hy apavargyasya... cited = 60
 • SB 01.02.10 kamasya nendriya-pritir... cited = 112
 • SB 01.02.11 vadanti tat tattva-vidas... cited = 294
 • SB 01.02.12 tac chraddadhana munayo... cited = 62
 • SB 01.02.13 atah pumbhir dvija-srestha... cited = 210
 • SB 01.02.14 tasmad ekena manasa... cited = 28
 • SB 01.02.15 yad-anudhyasina yuktah... cited = 22
 • SB 01.02.16 susrusoh sraddadhanasya... cited = 26
 • SB 01.02.17 srnvatam sva-kathah krsnah... cited = 222
 • SB 01.02.18 nasta-prayesv abhadresu... cited = 124
 • SB 01.02.19 tada rajas-tamo-bhavah... cited = 110
 • SB 01.02.20 evam prasanna-manaso... cited = 58
 • SB 01.02.21 bhidyate hrdaya-granthis... cited = 14
 • SB 01.02.22 ato vai kavayo nityam... cited = 4
 • SB 01.02.23 sattvam rajas tama iti prakrter gunas tair... cited = 6
 • SB 01.02.24 parthivad daruno dhumas... cited = 7
 • SB 01.02.25 bhejire munayo thagre... cited = 3
 • SB 01.02.26 mumuksavo ghora-rupan... cited = 9
 • SB 01.02.27 rajas-tamah-prakrtayah... cited = 5
 • SB 01.02.28-29 vasudeva-para veda... cited = 11
 • SB 01.02.30 sa evedam sasarjagre... cited = 3
 • SB 01.02.31 taya vilasitesv esu... cited = 4
 • SB 01.02.32 yatha hy avahito vahnir... cited = 4
 • SB 01.02.33 asau gunamayair bhavair... cited = 3
 • SB 01.02.34 bhavayaty esa sattvena... cited = 5

Canto 1, Chapter 3 = 44 verses

 • From a total of 44 verses in the 3rd chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 28 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.
 • SB 01.03.01 jagrhe paurusam rupam... cited = 5
 • SB 01.03.07 dvitiyam tu bhavayasya... cited = 2
 • SB 01.03.08 trtiyam rsi-sargam vai... cited = 1
 • SB 01.03.09 turye dharma-kala-sarge... cited = 1
 • SB 01.03.10 pancamah kapilo nama... cited = 1
 • SB 01.03.11 sastham atrer apatyatvam... cited = 1
 • SB 01.03.12 tatah saptama akutyam... cited = 1
 • SB 01.03.13 astame merudevyam tu... cited = 3
 • SB 01.03.14 rsibhir yacito bheje... cited = 2
 • SB 01.03.15 rupam sa jagrhe matsyam... cited = 2
 • SB 01.03.16 surasuranam udadhim... cited = 1
 • SB 01.03.17 dhanvantaram dvadasamam... cited = 1
 • SB 01.03.18 caturdasam narasimham... cited = 1
 • SB 01.03.19 pancadasam vamanakam... cited = 1
 • SB 01.03.20 avatare sodasame... cited = 1
 • SB 01.03.21 tatah saptadase jatah... cited = 1
 • SB 01.03.22 nara-devatvam apannah... cited = 1
 • SB 01.03.23 ekonavimse vimsatime... cited = 1
 • SB 01.03.24 tatah kalau sampravrtte... cited = 15
 • SB 01.03.25 athasau yuga-sandhyayam... cited = 2
 • SB 01.03.26 avatara hy asankhyeya... cited = 5
 • SB 01.03.27 rsayo manavo deva... cited = 3
 • SB 01.03.28 ete camsa-kalah pumsah... cited = 269
 • SB 01.03.29 janma guhyam bhagavato... cited = 3
 • SB 01.03.30 etad rupam bhagavato... cited = 2
 • SB 01.03.40 idam bhagavatam nama... cited = 3
 • SB 01.03.41 tad idam grahayam asa... cited = 1
 • SB 01.03.43 krsne sva-dhamopagate... cited = 10

Canto 1, Chapter 4 = 33 verses

From a total of 33 verses in the 4th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam only 1 is cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times this verse is cited.

 • SB 01.04.25 stri-sudra-dvijabandhunam... cited = 35

Canto 1, Chapter 5 = 40 verses

 • From a total of 40 verses in the 5th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 34 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.
 • SB 01.05.01 atha tam sukham asina... cited = 3
 • SB 01.05.02 parasarya maha-bhaga... cited = 5
 • SB 01.05.03 jijnasitam susampannam... cited = 7
 • SB 01.05.04 jijnasitam adhitam ca... cited = 7
 • SB 01.05.05 asty eva me sarvam idam tvayoktam... cited = 3
 • SB 01.05.06 sa vai bhavan veda samasta-guhyam... cited = 6
 • SB 01.05.07 tvam paryatann arka iva tri-lokim... cited = 3
 • SB 01.05.08 bhavatanudita-prayam... cited = 5
 • SB 01.05.09 yatha dharmadayas cartha... cited = 4
 • SB 01.05.10 na yad vacas citra-padam harer yaso... cited = 23
 • SB 01.05.11 tad-vag-visargo janatagha-viplavo... cited = 30
 • SB 01.05.12 naiskarmyam apy acyuta-bhava-varjitam... cited = 14
 • SB 01.05.13 atho maha-bhaga bhavan amogha-drk... cited = 6
 • SB 01.05.14 tato 'nyatha kincana yad vivaksatah... cited = 4
 • SB 01.05.15 jugupsitam dharma-krte 'nusasatah... cited = 7
 • SB 01.05.16 vicaksano 'syarhati veditum vibhor... cited = 5
 • SB 01.05.17 tyaktva sva-dharmam caranambujam harer... cited = 77
 • SB 01.05.18 tasyaiva hetoh prayateta kovido... cited = 1
 • SB 01.05.19 na vai jano jatu kathancanavrajen... cited = 2
 • SB 01.05.20 idam hi visvam bhagavan ivetaro... cited = 12
 • SB 01.05.22 idam hi pumsas tapasah srutasya va... cited = 57
 • SB 01.05.23 aham puratita-bhave 'bhavam mune... cited = 2
 • SB 01.05.24 te mayy apetakhila-capale 'rbhake... cited = 1
 • SB 01.05.25 ucchista-lepan anumodito dvijaih... cited = 3
 • SB 01.05.26 tatranvaham krsna-kathah pragayatam... cited = 1
 • SB 01.05.28 ittham sarat-pravrsikav rtu harer... cited = 3
 • SB 01.05.29 tasyaivam me 'nuraktasya... cited = 1
 • SB 01.05.30 jnanam guhyatamam yat tat... cited = 6
 • SB 01.05.31 yenaivaham bhagavato... cited = 4
 • SB 01.05.32 etat samsucitam brahmams... cited = 6
 • SB 01.05.33 amayo yas ca bhutanam... cited = 3
 • SB 01.05.35 yad atra kriyate karma... cited = 3
 • SB 01.05.36 kurvana yatra karmani... cited = 3
 • SB 01.05.38 iti murty-abhidhanena... cited = 2

Canto 1, Chapter 6 = 38 verses

From a total of 38 verses in the 6th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 0 is cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.

Canto 1, Chapter 7 = 58 verses

From a total of 58 verses in the 7th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 48 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.

 • SB 01.07.02 brahma-nadyam sarasvatyam... cited = 1
 • SB 01.07.03 tasmin sva asrame vyaso... cited = 2
 • SB 01.07.04 bhakti-yogena manasi... cited = 37
 • SB 01.07.05 yaya sammohito jiva... cited = 36
 • SB 01.07.06 anarthopasamam saksad... cited = 100
 • SB 01.07.07 yasyam vai sruyamanayam... cited = 20
 • SB 01.07.08 sa samhitam bhagavatim... cited = 3
 • SB 01.07.09 sa vai nivrtti-niratah... cited = 1
 • SB 01.07.10 atmaramas ca munayo... cited = 20
 • SB 01.07.11 harer gunaksipta-matir... cited = 4
 • SB 01.07.12 pariksito 'tha rajarser... cited = 1
 • SB 01.07.15 mata sisunam nidhanam sutanam... cited = 1
 • SB 01.07.16 tada sucas te pramrjami bhadre... cited = 1
 • SB 01.07.18 tam apatantam sa vilaksya durat... cited = 2
 • SB 01.07.19 yadasaranam atmanam... cited = 2
 • SB 01.07.20 athopasprsya salilam... cited = 2
 • SB 01.07.22 krsna krsna maha-baho... cited = 3
 • SB 01.07.23 tvam adyah purusah saksad... cited = 2
 • SB 01.07.24 sa eva jiva-lokasya... cited = 6
 • SB 01.07.25 tathayam cavataras te... cited = 5
 • SB 01.07.26 kim idam svit kuto veti... cited = 3
 • SB 01.07.27 vetthedam drona-putrasya... cited = 2
 • SB 01.07.28 na hy asyanyatamam kincid... cited = 1
 • SB 01.07.29 srutva bhagavata proktam... cited = 2
 • SB 01.07.30 samhatyanyonyam ubhayos... cited = 1
 • SB 01.07.31 drstvastra-tejas tu tayos... cited = 3
 • SB 01.07.32 prajopadravam alaksya... cited = 4
 • SB 01.07.33 tata asadya tarasa... cited = 1
 • SB 01.07.34 sibiraya ninisantam... cited = 2
 • SB 01.07.35 mainam partharhasi tratum... cited = 2
 • SB 01.07.36 mattam pramattam unmattam... cited = 3
 • SB 01.07.37 sva-pranan yah para-pranaih... cited = 2
 • SB 01.07.38 pratisrutam ca bhavata... cited = 1
 • SB 01.07.39 tad asau vadhyatam papa... cited = 1
 • SB 01.07.40 evam pariksata dharmam... cited = 2
 • SB 01.07.45 sa esa bhagavan dronah ... cited = 2
 • SB 01.07.42 tathahrtam pasuvat pasa-baddham... cited = 2
 • SB 01.07.43 uvaca casahanty asya... cited = 2
 • SB 01.07.44 sarahasyo dhanur-vedah... cited = 1
 • SB 01.07.45 sa esa bhagavan dronah ... cited = 2
 • SB 01.07.46 tad dharmajna maha-bhaga... cited = 2
 • SB 01.07.47 ma rodid asya janani... cited = 1
 • SB 01.07.48 yaih kopitam brahma-kulam... cited = 1
 • SB 01.07.49 dharmyam nyayyam sakarunam... cited = 2
 • SB 01.07.50 nakulah sahadevas ca... cited = 2
 • SB 01.07.51 tatrahamarsito bhimas... cited = 1
 • SB 01.07.52 nisamya bhima-gaditam... cited = 1
 • SB 01.07.53-54 brahma-bandhur na hantavya... cited = 1
 • SB 01.07.57 vapanam dravinadanam... cited = 1

Canto 1, Chapter 8 = 52 verses

From a total of 52 verses in the 8th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 35 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.

 • SB 01.08.18 namasye purusam tvadyam... cited = 21
 • SB 01.08.19 maya-javanikacchannam... cited = 25
 • SB 01.08.20 tatha paramahamsanam... cited = 13
 • SB 01.08.21 krsnaya vasudevaya... cited = 17
 • SB 01.08.22 namah pankaja-nabhaya... cited = 6
 • SB 01.08.23 yatha hrsikesa khalena devaki... cited = 4
 • SB 01.08.24 visan mahagneh purusada-darsanad... cited = 5
 • SB 01.08.25 vipadah santu tah sasvat... cited = 11
 • SB 01.08.26 janmaisvarya-sruta-sribhir... cited = 74
 • SB 01.08.27 namo 'kincana-vittaya... cited = 3
 • SB 01.08.28 manye tvam kalam isanam... cited = 10
 • SB 01.08.29 na veda kascid bhagavams cikirsitam... cited = 7
 • SB 01.08.30 janma karma ca visvatmann... cited = 5
 • SB 01.08.31 gopy adade tvayi krtagasi dama tavad... cited = 6
 • SB 01.08.32 kecid ahur ajam jatam... cited = 9
 • SB 01.08.33 apare vasudevasya... cited = 8
 • SB 01.08.34 bharavataranayanye... cited = 5
 • SB 01.08.35 bhave 'smin klisyamananam... cited = 19
 • SB 01.08.36 srnvanti gayanti grnanty abhiksnasah... cited = 6
 • SB 01.08.37 apy adya nas tvam sva-krtehita prabho... cited = 4
 • SB 01.08.38 ke vayam nama-rupabhyam... cited = 4
 • SB 01.08.39 neyam sobhisyate tatra... cited = 4
 • SB 01.08.40 ime jana-padah svrddhah... cited = 8
 • SB 01.08.41 atha visvesa visvatman... cited = 9
 • SB 01.08.42 tvayi me 'nanya-visaya... cited = 4
 • SB 01.08.43 sri-krsna krsna-sakha vrsny-rsabhavani-dhrug... cited = 4
 • SB 01.08.44 prthayettham kala-padaih... cited = 3
 • SB 01.08.45 tam badham ity upamantrya... cited = 2
 • SB 01.08.46 vyasadyair isvarehajnaih... cited = 2
 • SB 01.08.47 aha raja dharma-sutas... cited = 4
 • SB 01.08.48 aho me pasyatajnanam... cited = 4
 • SB 01.08.49 bala-dvija-suhrn-mitra... cited = 4
 • SB 01.08.50 naino rajnah praja-bhartur... cited = 2
 • SB 01.08.51 strinam mad-dhata-bandhunam... cited = 1
 • SB 01.08.52 yatha pankena pankambhah... cited = 1

Canto 1, Chapter 9 = 49 verses

From a total of 49 verses in the 9th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 8 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.

 • SB 01.09.01 iti bhitah praja-drohat... cited = 2
 • SB 01.09.02 tada te bhratarah sarve... [SB 01.09.02 tada te bhratarah sarve... cited|cited = 1]]
 • SB 01.09.03 bhagavan api viprarse... cited = 1
 • SB 01.09.37 sva-nigamam apahaya mat-pratijnam... cited = 2
 • SB 01.09.40 lalita-gati-vilasa-valguhasa... cited = 1
 • SB 01.09.42 tam imam aham ajam sarira-bhajam... cited = 2
 • SB 01.09.48 tato yudhisthiro gatva... cited = 2
 • SB 01.08.49 bala-dvija-suhrn-mitra... cited = 4
 • SB 01.08.50 naino rajnah praja-bhartur... cited = 2
 • SB 01.08.51 strinam mad-dhata-bandhunam... cited = 1
 • SB 01.08.52 yatha pankena pankambhah... cited = 1

Canto 1, Chapter 10 = 36 verses

From a total of 36 verses in the 10th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 10 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.

 • SB 01.10.01 hatva svariktha-sprdha atatayino... cited = 3
 • SB 01.10.02 vamsam kuror vamsa-davagni-nirhrtam... cited = 3
 • SB 01.10.03 nisamya bhismoktam athacyutoktam... cited = 3
 • SB 01.10.04 kamam vavarsa parjanyah... cited = 69
 • SB 01.10.05 nadyah samudra girayah... cited = 4
 • SB 01.10.06 nadhayo vyadhayau kleca... cited = 2
 • SB 01.10.07 usitva hastinapure... cited = 2
 • SB 01.10.11-12 sat-sangan mukta-duhsango... cited = 6
 • SB 01.10.13 sarve te 'nimisair aksais... cited = 1
 • SB 01.10.14 nyarundhann udgalad baspam... cited = 1
 • SB 01.10.20 anyonyam asit sanjalpa... cited = 4

Canto 1, Chapter 11 = 39 verses

From a total of 39 verses in the 11th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam only 1 is cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.

Canto 1, Chapter 12 = 36 verses

From a total of 36 verses in the 12th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 0 is cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.

Canto 1, Chapter 13 = 60 verses

From a total of 60 verses in the 13th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 8 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times each verse is cited.

 • SB 01.13.10 bhavad-vidha bhagavatas... cited = 18
 • SB 01.13.11 api nah suhrdas tata... cited = 3
 • SB 01.13.12 ity ukto dharma-rajena... cited = 1
 • SB 01.13.15 abibhrad aryama dandam... cited = 2
 • SB 01.13.21 tatah praduskrtam tejah... cited = 1
 • SB 01.13.26 gata-svartham imam deham... cited = 1
 • SB 01.13.47 ahastani sahastanam.. cited = 58
 • SB 01.13.55 vijnanatmani samyojya... cited = 1

Canto 1, Chapter 14 = 44 verses

From a total of 44 verses in the 14th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 2 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times these verses is cited.

 • SB 01.14.43 api svit parya-bhunkthas tvam... cited = 1
 • SB 01.14.21 tad vai dhanus ta isavah sa ratho hayas te... cited = 1

Canto 1, Chapter 15 = 51 verses

From a total of 51 verses in the 15th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 31 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times these verses is cited.

 • SB 01.15.01 evam krsna-sakhah krsno... cited = 2
 • SB 01.15.20 so 'ham nrpendra rahitah purusottamena... cited = 2
 • SB 01.15.22 rajams tvayanuprstanam... cited = 3
 • SB 01.15.23 varunim madiram pitva... cited = 2
 • SB 01.15.24 prayenaitad bhagavata... cited = 3
 • SB 01.15.25 jalaukasam jale yadvan... cited = 1
 • SB 01.15.26 evam balisthair yadubhir... cited = 1
 • SB 01.15.27 desa-kalartha-yuktani... cited = 2
 • SB 01.15.28 evam cintayato jisnoh... cited = 2
 • SB 01.15.29 vasudevanghry-anudhyana... cited = 1
 • SB 01.15.30 gitam bhagavata jnanam... cited = 2
 • SB 01.15.31 visoko brahma-sampattya... cited = 1
 • SB 01.15.32 nisamya bhagavan-margam...cited = 2
 • SB 01.15.33 prthapy anusrutya dhananjayoditam... cited = 3
 • SB 01.15.34 yayaharad bhuvo bharam... cited = 2
 • SB 01.15.35 yatha matsyadi-rupani... cited = 1
 • SB 01.15.36 yada mukundo bhagavan imam mahim... cited = 2
 • SB 01.15.37 yudhisthiras tat parisarpanam budhah... cited = 2
 • SB 01.15.38 sva-rat pautram vinayinam... cited = 1
 • SB 01.15.39 mathurayam tatha vajram... cited = 1
 • SB 01.15.40 visrjya tatra tat sarvam... cited = 1
 • SB 01.15.41 vacam juhava manasi... cited = 1
 • SB 01.15.42 tritve hutva ca pancatvam... cited = 2
 • SB 01.15.44 udicim pravivesasam... cited = 4
 • SB 01.15.45 sarve tam anunirjagmur... cited = 2
 • SB 01.15.46 te sadhu-krta-sarvartha... cited = 2
 • SB 01.15.47 tad-dhyanodriktaya bhaktya... cited = 2
 • SB 01.15.48 avapur duravapam te...cited = 2
 • SB 01.15.49 viduro 'pi parityajya... cited = 3
 • SB 01.15.50 draupadi ca tadajnaya... cited = 2
 • SB 01.15.51 yah sraddhayaitad bhagavat-priyanam... cited = 3

Canto 1, Chapter 16 = 36 verses

From a total of 36 verses in the 16th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 28 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times these verses is cited.

 • SB 01.16.26 satyam saucam daya ksantis... cited = 3
 • SB 01.16.01 tatah pariksid dvija-varya-siksaya... cited = 3
 • SB 01.16.02 sa uttarasya tanayam... cited = 1
 • SB 01.16.03 ajaharasva-medhams trin... cited = 2
 • SB 01.16.04 nijagrahaujasa virah... cited = 2
 • SB 01.16.05 kasya hetor nijagraha... cited = 4
 • SB 01.16.06 athavasya padambhoja... cited = 2
 • SB 01.16.07 ksudrayusam nrnam anga... cited = 2
 • SB 01.16.08 na kascin mriyate tavad... cited = 4
 • SB 01.16.10 yada pariksit kuru-jangale 'vasat... cited = 2
 • SB 01.16.11 svalankrtam syama-turanga-yojitam... cited = 2
 • SB 01.16.12 bhadrasvam ketumalam ca... cited = 1
 • SB 01.16.13 tatra tatropasrnvanah... cited = 1
 • SB 01.16.16 sarathya-parasada-sevana-sakhya-dautya... cited = 1
 • SB 01.16.17 tasyaivam vartamanasya... cited = 2
 • SB 01.16.19 kaccid bhadre 'namayam atmanas te... cited = 2
 • SB 01.16.20 padair nyunam socasi maika-padam... cited = 1
 • SB 01.16.21 araksyamanah striya urvi balan... cited = 4
 • SB 01.16.22 kim ksatra-bandhun kalinopasrstan... cited = 4
 • SB 01.16.23 yadvamba te bhuri-bharavatara... cited = 3
 • SB 01.16.24 idam mamacaksva tavadhi-mulam... cited = 5
 • SB 01.16.25 bhavan hi veda tat sarvam... cited = 4
 • SB 01.16.27 jnanam viraktir aisvaryam... cited = 2
 • SB 01.16.28 pragalbhyam prasrayah silam... cited = 1
 • SB 01.16.29 ete canye ca bhagavan... cited = 1
 • SB 01.16.30 tenaham guna-patrena... cited = 2
 • SB 01.16.30 tenaham guna-patrena... cited = 1
 • SB 01.16.36 tayor evam kathayatoh... cited = 3

Canto 1, Chapter 17 = 45 verses

From a total of 45 verses in the 17th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam only 1 is cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times this verse is cited.

 • SB 01.17.38 abhyarthitas tada tasmai... cited = 16

Canto 1, Chapter 18 = 50 verses

From a total of 50 verses in the 18th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam 2 are cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times these verses is cited.

 • SB 01.18.12 karmany asminn anasvase... cited = 2
 • SB 01.18.13 tulayama lavenapi... cited = 2

Canto 1, Chapter 19 = 40 verses

From a total of 40 verses in the 19th chapter of the 1st canto of Srimad-Bhagavatam only 1 is cited by Śrīla Prabhupāda throughout his purports, lectures, conversations and letters. The following list shows how many times these verses is cited.

 • SB 01.19.15 tam mopayatam pratiyantu vipra... cited = 1